KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ, AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. TARNET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları web-sitemizi kullanan 3. Kişi kullanıcıların dikkatine sunar. TARNET işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. TARNET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları web-sitemizi kullanan 3. Kişi kullanıcıların dikkatine sunar. TARNET işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyet.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

TARNET: Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘yi ifade eder.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

https://www.tarnet.com.trinternet sitesi üzerinde işlenen verileriniz ile ilgili olarak veri sorumlusu Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’dir. TARNET, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ülkemizin taraf bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemektedir.

https://www.tarnet.com.tr internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir:

 • Bilgi isteyin sekmesinden iletişim kurmanız durumunda; bize sunduğunuz isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığınız cihaz bilgisi ve IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),
 •  
 • Site üyeliği için bize sunduğunuz isim bilginiz ve e-posta adresiniz, doğum tarihi ve cinsiyet bilginiz,
 •  
 • Abonelik amaçlı verdiğiniz adres ve fatura bilgileriniz ile isteğiniz doğrultusunda belirttiğiniz ek bilgileriniz,
 •  
 • Kanuni gereklilik sebebiyle;https://www.tarnet.com.tr  adresine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, IP verileriniz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum bilginiz,
 •  
 • https://www.tarnet.com.tr sitesinde verilen bulut ve depolama hizmetlerine ilişkin bilgilerin yedeklenmesi ve saklanmasında kullanılan bilgiler,
 •  
 • https://www.tarnet.com.tr  sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı verileriniz.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörüldüğü üzere;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 •  
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 •  
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 •  
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,
 •  
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 •  
 • TARNET tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi,
 •  
 • Yeni hizmet ve faaliyetlerimizden sizleri haberdar edebilmek, bu doğrultuda size en uygun ürün ve hizmetin sağlanabilmesi,
 •  
 • Hizmet ve faaliyetlerimizin, gerekli ölçümler yapılarak geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi,
 •  
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 •  
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınabilmesi,
 •  
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilebilmesi ve idari operasyonların yürütülebilmesi,
 •  
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 •  
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alınabilmesi,
 •  
 • Şirketimiz pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası işlemler,
 • Şirketimiz iş ve stratejilerinin belirlenebilmesi ve uygulanması,
 • Şirketimiz faaliyetleri hakkında pazar araştırması yapılması,
 •  
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülebilmesi,
 •  
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;
 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 •  
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 •  
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 •  
 • TARNET’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 •  
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TARNET’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
 •  
 • Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması, dahilinde işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kullanıcılara ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, kullanıcıların izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak kullanıcıların onayı olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve kanunda belirtilen istisnalar sınırlı olmak üzere kişisel veriler paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz;

 • Hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalarımıza,
 •  
 • Tarım Kredi Kooperatiflerine, iştiraklerine, bölge birliklerine,
 •  
 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere,
 •  
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
 •  
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden TARNET sorumlu değildir.

5.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TARNET ile paylaşılan kişisel veriler, TARNET gözetimi ve kontrolü altındadır. TARNET, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan standartlara uygun surette gerekli yazılımsal koruma sağlanmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •  
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •  
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 •  
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 •  
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •  
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz hakkında KVK Kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik talebinizi; kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birliktehttp://www.tarnet.com.tradresinde bulunan başvuru formunun doldurularak Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş adresi olan Bahçelievler Mah. 320. Sokak No:3/B Gazi Teknoplaza Binası C Blok Kat:1 No:118 Gölbaşı/ANKARA TR adresine yazılı olarak göndermeniz halinde, en kısa sürede ve en geç 30 gün tarafınıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda cevap verilecektir.  

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla TARNET sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Saygılarımızla.

Çerez Politikamız

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde tarayıcı çerezleri kullanıyoruz. Sitemizi kullandığınızda bu şartları kabul etmiş olursunuz.