Başvurunuz Gönderiliyor...

Başvurunuz Bizlere Ulaşmıştır!

Teşekkürler

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.

Saray Mah., Gıdacılar Cad., Tarım Kredi Birlik Tarım Ürün A.Ş. Apt., No:11 Kahramankazan/Ankara

TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. (“Tarım Kredi”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz müşterilerimize bilgi vermek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

 1. Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Faaliyetlerimiz ve yürüttüğümüz iş süreçleri kapsamında siz müşterilerimizin kimlik bilgileri (ad, soyad, T.C. kimlik numarası, imza), iletişim bilgileri (adres bilgisi, e-posta adresi, telefon numarası), müşteri işlem bilgileri (sipariş bilgisi, ürün bilgisi, talep/şikayet bilgisi, iade nedeni bilgisi), finans bilgileri (banka hesap bilgileri) fiziksel mekan güvenliği bilgileri (CCTV kayıtları) basılı formlar, beyanınız ve CCTV kameraları aracılığıyla toplanacak ve işlenecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi ve fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Süreç özelinde işlenen kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilmesi için zorunlu olması” ve (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

 1. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz,

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla İş Ortakları’na
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Tedarikçiler’e

aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

 1. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz [ek]’te bulunan  İlgili Kişi Başvuru Formu  aracılığıyla;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Saray Mah., Gıdacılar Cad., Tarım Kredi Birlik Tarım Ürün A.Ş. Apt., No:11 Kahramankazan/Ankara adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat TK Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’ye başvurarak
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@kooperatifmarket.com.tr adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle as@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

Tarım Kredi’ye iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Tarım Kredi’ye ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

 

Fiziksel ortamda İlgili Kişi Başvuru Formunun konumlandırıldığı alanın (örn; müşteri hizmetleri kiosku, kasalar) belirtilmesi rica olunur.

 

Elektronik ortamda İlgili Kişi Başvuru Formu'na hyperlink verilmesi rica olunur.